OFERTY PRACY – RZESZOWSKI DOM KULTURY ZATRUDNI INSTRUKTORÓW ZAJĘĆ

INSTRUKTOR ZAJĘĆ TANECZNYCH

Rzeszowski Dom Kultury zatrudni choreografa tańca nowoczesnego/współczesnego do prowadzenia zajęć w grupach wiekowych 4-6, 7-12, 13+ w swoich filiach na terenie miasta Rzeszowa. Od kandydatów oczekujemy:

 • uprawnień instruktorskich
 • odpowiedzialności
 • umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą
 • komunikatywności
 • zaangażowania
 • mile widziane doświadczenie

Wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia. Dokumentacje aplikacyjną (CV + list motywacyjny) należy składać na adres rekrutacja@rdk.rzeszow.pl do dnia 28 lipca 2020 r. Więcej informacji pod numerem 17 748 39 50.

 

INSTRUKTOR ZAJĘĆ NAUKI GRY NA GITARZE

Rzeszowski Dom Kultury zatrudni  instruktora nauki gry na gitarze do prowadzenia zajęć w  swoich filiach na terenie miasta Rzeszowa. Od kandydatów oczekujemy:

 • uprawnień instruktorskich
 • odpowiedzialności;
 • umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą
 • komunikatywności
 • zaangażowania
 • mile widziane doświadczenie

Wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia. Dokumentacje aplikacyjną (CV + list motywacyjny) należy składać na adres rekrutacja@rdk.rzeszow.pl do dnia 28 lipca 2020 r. Więcej informacji pod numerem 17 748 39 50.

 

INSTRUKTOR NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Rzeszowski Dom Kultury zatrudni  instruktora nauki języka angielskiego do prowadzenia zajęć w  swoich filiach na terenie miasta Rzeszowa. Od kandydatów oczekujemy:

 • uprawnień instruktorskich
 • odpowiedzialności;
 • umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą
 • komunikatywności
 • zaangażowania
 • mile widziane doświadczenie

Wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia. Dokumentacje aplikacyjną (CV + list motywacyjny) należy składać na adres rekrutacja@rdk.rzeszow.pl do dnia 28 lipca 2020 r. Więcej informacji pod numerem 17 748 39 50.

 

INSTRUKTOR ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH

Rzeszowski Dom Kultury zatrudni instruktora plastyki do prowadzenia zajęć w grupach wiekowych 4-6, 7-12, 13+ w swoich filiach na terenie miasta Rzeszowa. Od kandydatów oczekujemy:

 • uprawnień instruktorskich
 • odpowiedzialności
 • umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą
 • komunikatywności
 • zaangażowania
 • mile widziane doświadczenie

Wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia. Dokumentacje aplikacyjną (CV + list motywacyjny) należy składać na adres rekrutacja@rdk.rzeszow.pl do dnia 28 lipca 2020 r. Więcej informacji pod numerem 17 748 39 50.

 

_________________________________________

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy, że:

1. Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Rzeszowski Dom Kultury, ul. Staromiejska 43a, 35-231 Rzeszów, reprezentowany przez Dyrektora RDK.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod3@erzeszow.pl lub pisemnie na adres administratora danych.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w szczególności w celu:

 1. realizacji zadań statutowych wynikających w szczególności z ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a także wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c) oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. b) RODO;
 2. wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym – art. 6 ust. 1 lit. e) RODO;
 3. realizacji umów zawartych z kontrahentami – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 4. w pozostałych przypadkach – na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych w zakresie i w celach określonych w treści zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, lub stosownej umowy z  administratorem.

5. Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

6. Prawa osób, których dane dotyczą:

Przysługuje Pani/Panu ma prawo do:

 1. dostępu do danych osobowych i ich poprawiania (sprostowania) – na zasadach przewidzianych w art. 15 i 16 RODO;
 2. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – na zasadach przewidzianych w art. 17 RODO;
 3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na zasadach przewidzianych w art. 18 RODO;
 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – na zasadach przewidzianych w art. 21 RODO;
 5. cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn – w sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą;
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji uznania, że podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych Administrator naruszył przepisy RODO.

7. Inne informacje:

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani nie będą profilowane. Mogą wystąpić przypadki, gdy Administrator przekaże dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych, o każdym takim przypadku osoba, której dane dotyczą, zostanie wcześniej poinformowana.

Archiwa